Ogłoszenie Przetarg 13.12.2018

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
DOLCAN PLUS S. A. W UPADŁOŚCI
Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, wchodzących w skład masy upadłości samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej ogólnie określonych jako „Kamyk Zielony” wg specyfikacji w dalszej części obwieszczenia.

Cena wywoławcza 10.530.100,00 zł brutto (słownie: dziesięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy sto złotych, 00/100), w tym VAT.
Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży i jego wycena zawarte jest w Operatach szacunkowych, które znajdują się w aktach postępowania sądowego oraz w biurze syndyka przy ul. Grzybowskiej 80/82 w Warszawie.
Zestawienie przedmiotów sprzedaży dotępne tutaj
Regulamin Przetargu dostępny tutaj
Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 20 grudnia 2018 r osobiście w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawie lub przesłać je na wskazany powyżej adres listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania), sygn. akt X GUp 510/17.
W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 14 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja).

O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka telefonicznie i mailowo co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem aukcji.
Informacji na temat przetargu oraz udostępnia operaty szacunkowe po uprzednim umówieniu spotkania udziela biuro syndyka mailem: dolcanplusupadlosc@gmail.com

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy 00/100).
Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.