Ogłoszenie – przetarg

Informacja

Szanowni Państwo

w dniu 7 listopada 2018 roku o godzinie 14:00 odbędą się oględziny niżej wymienionej nieruchomości przy ulicy Kamykowej 25.

 

 

SYNDYK DOLCAN PLUS S. A. W UPADŁOŚCI

Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

ogłasza przetarg na sprzedaż wchodzących w skład masy upadłości samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej ogólnie określonych jako „Kamyk Zielony” wg specyfikacji dostępnej tutaj. Cena wywoławcza 10.530.100,00 zł brutto (słownie: dziesięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy sto złotych, 00/100), w tym VAT.

Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży i jego wycena zawarte jest w Operatach szacunkowych, które znajdują się w aktach postępowania sądowego oraz w biurze syndyka przy ul. Grzybowskiej 80/82 w Warszawie.

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 16 listopada 2018 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres

Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania), sygn. akt X GUp 510/17.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 listopada 2018 r. w gmachu Sądu o godz. 10.00, sala nr 14.

Informacji na temat przetargu oraz udostępnia operaty szacunkowe, po uprzednim umówieniu spotkania,

udziela biuro syndyka mailem: dolcanplusupadlosc@gmail.com

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 1.500.000,00 zł

(jeden milion pięćset tysięcy 00/100).

Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego Komisarza i oferentów.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.